+66 0 27191088, +66 063 2704470
E-mail: abacconference2016@au.edu, Grad@au.edu

About NGRC

1. หลักการและเหตุผล (Rationale)

การจัดประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ (National Graduate Research Conference) หรือที่เรียกอย่างย่อว่า “Grad Research” เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2542 จากการริเริ่มของที่ประชุมคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยของรัฐ (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับ ของรัฐ หรือ ทคบร.) ซึ่งเป็นผู้บริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เป็นผู้แทนจากมหาวิทยาลัยของรัฐทั่วประเทศ 23 แห่งในขณะนั้น โดยมีการจัดประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งแรกในปี พ.ศ.2543 โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รับเป็นเจ้าภาพ และต่อมาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยของรัฐได้ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมปีละ 2 ครั้ง ตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา นอกจากการจัดประชุมโดยมหาวิทยาลัยของรัฐที่เป็นสมาชิกของที่ประชุมคณะผู้ บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) แล้ว สภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) ที่ประกอบด้วยสมาชิกจากมหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชมงคล และมหาวิทยาลัยเอกชน ได้มีการจัดการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาปีละ 2 ครั้ง เช่นเดียวกัน จนกระทั่งปีการศึกษา 2551 จึงได้มีการจัดประชุมร่วมกันของ ทคบร. และ สคบท. เป็นปีละ 4 ครั้ง เพื่อให้เพียงพอกับจำนวนผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีเพิ่ม มากขึ้น

สำหรับการจัดประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 นี้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้รับเกียรติจากที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร) และสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคทบ) ให้เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีกำหนดการจัดงานระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติ John XXIII มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีหัวข้อการประชุม คือ “Creating New Knowledge through Graduate Research”

2. วัตถุประสงค์ (Objectives)

 1. สร้างโอกาสและเวทีร่วมแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ให้เสนอผลงานทางวิชาการของตนสู่สาธารณะ ตามกำหนดของหลักสูตร
 2. เปิดโอกาสให้ผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ และนักศึกษา แลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นต่อผลการศึกษา ตลอดจนข้อมูลการวิจัย อันจะนำไปสู่ความร่วมมือและการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยให้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากล
 3. เสริมสร้างเครือข่ายการวิจัยในสาขาเดียวกันและสาขาที่เกี่ยวข้อง
 4. พัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 5. ประมวลผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาออกสู่สาธารณชน(Proceedings)

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ (Organizer)

 1. บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  เลขที่ 592 ถนนรามคำแหง ซอย 24 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
  โทรศัพท์ 02 3004543-62 ต่อ 1360-1 โทรสาร 02 7191521
 2. สภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท)
 3. ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร)

4. รูปแบบการประชุม (Presentation Format)

 1. การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) ใช้เวลาในการนำเสนอเรื่องละ 15 นาที ซักถาม 5 นาที
 2. การนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) ให้จัดทำโปสเตอร์ขนาด 80x120 ซม. มีรูปถ่ายของผู้นำเสนอ และต้องยืนประจำที่โปสเตอร์ตามเวลาที่กำหนดให้
 3. ภาษาที่ใช้ในการนำเสนอผลงาน

   1. ภาษาไทย
   2. ภาษาอังกฤษ

  โดยบทคัดย่อและบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ ต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่าน

5. เป้าหมาย (Target)

  5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ (Quantitative Target)
  1. คณะกรรมการสภาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแห่งประเทศไทย จำนวน 15 คน
  2. คณาจารย์และประธานสาขาวิชา ผู้แทนบัณฑิตวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัย สถาบันอุดมศึกษาทั้งรัฐและเอกชน คณาจารย์ที่ปรึกษา และผู้สนใจทั่วไป จำนวน 40 คน
  3. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและบุคคลทั่วไป

    1. ผู้นำเสนอผลงานวิจัย จำนวน 200 คน
    2. ผู้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ จำนวน 50 คน

  5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ (Qualitative Target)
  1. อาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิจัย และบุคคลทั่วไปจากมหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชมงคล และมหาวิทยาลัยเอกชน ได้นำเสนอผลงานวิชาการและผลงานวิทยานิพนธ์เผยแพร่สู่สาธารณชนโดยผ่านเวทีนำเสนอผลงานวิชาการต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานประชุม (Proceeding)
  2. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา คณาจารย์และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจนำเสนอผลงานทางวิชาการ/วิจัยบนเวทีวิชาการ
  3. นักศึกษาที่เข้าร่วมสัมมนาวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มีความพึงพอใจต่อการสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

6. หัวข้อการประชุมและการเสนอผลงานวิจัย (Area of Research)

  6.1 บริหารธุรกิจและการจัดการ (Business Administration and Management:
        Management, Finance, Marketing and Organization Development)
  6.2 การท่องเที่ยวและกิจการการให้บริการ (Tourism and Hospitality)
  6.3 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Humanities and Social Sciences)
  6.4 วิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health Sciences)
  6.5 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology)
  6.6 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางชีวภาพ (Biotechnology)

7. การตัดสินรางวัลบทความ (Best Paper Award)

บทความที่นำเสนอในการประชุมนี้จะมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาให้รางวัลสำหรับการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น โดยแยกตามกลุ่มวิชาใน 6 สาขาดังกล่าว

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Expected Outcome)

  8.1 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิจัย และบุคคลทั่วไปจากมหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชมงคล และมหาวิทยาลัยเอกชน ได้นำเสนอผลงานวิชาการและผลงานวิทยานิพนธ์เผยแพร่สู่สาธารณชนโดยผ่านเวทีนำเสนอผลงานวิชาการต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานประชุม (Proceeding)
  8.2 ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้มาตรฐานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และทำให้นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
  8.3 เกิดสังคมวิชาการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน คณาจารย์และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจนำเสนอผลงานทางวิชาการ/วิจัยบนเวทีวิชาการ
  8.4 นักศึกษาที่เข้าร่วมสัมมนาวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มีความพึงพอใจต่อการสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

9. กำหนดการในการเสนอและพิจารณาบทความ (Call for Papers)

15 กุมภาพันธ์ -
15 พฤษภาคม 2559

เปิดรับบทคัดย่อและผลงานวิจัยฉบับเต็ม (Abstract & Full paper) และลงทะเบียน

17 พฤษภาคม 2559

แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัย ของผู้ที่ส่งผลงานวิจัย พร้อมแจ้งคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อปรับปรุงแก้ไข

10 มิถุนายน 2559

ลงทะเบียนและชำระเงินสำหรับผู้นำเสนอผลงาน

10 มิถุนายน 2559

วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับเต็มที่ผ่านการแก้ไขตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิสำหรับการนำเสนอ (Full Paper)

31 มิถุนายน –
1 กรกฏาคม 2559

ประชุมเสนอผลงานวิจัย ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

10. บทความฉบับเต็ม (Full Paper)

ผู้ที่มีความประสงค์จะตีพิมพ์บทความฉบับเต็มใน Proceeding เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ควรส่งบทความฉบับสมบูรณ์ ความยาว 4 ถึง 10 หน้ากระดาษ A4 (รวมรูปภาพ, ตาราง, ข้อมูลอ้างอิง หรือ บรรณานุกรม และภาคผนวก) โดยใช้รูปแบบดังปรากฏในเอกสารแนบ Proceeding จากการประชุมนี้ จักจัดทำในรูปสื่อ CD-ROM และสามารถนำมาเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์สำเร็จการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ของ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาแห่งชาติ

11. ค่าลงทะเบียน การประชุม (Registration Fee)

ผู้เสนอผลงานวิจัย

3,500 บาท สำหรับผู้นำเสนอจากสถาบันที่เป็นสมาชิกของ สคบท.
4,500 บาท สำหรับผู้นำเสนอจากสถาบันที่ไม่เป็นสมาชิกของ สคบท.

ผู้เข้าร่วมฟังการประชุม

500 บาท สำหรับนักศึกษา อาจารย์และบุคคลทั่วไปจากทุกสถาบัน

ค่าลงทะเบียนนี้รวมเอกสารการประชุมในวันที่ 30 มิถุนายน -1 กรกฎาคม 2559 อาหารว่าง อาหารกลางวัน งานเลี้ยงรับรอง และCD-ROM Proceeding สำหรับผู้นำเสนอผลงานวิจัย (ไม่รวมค่าที่พัก)

12. ข้อมูลโรงแรมที่พัก (Accommodations)

อาคาร King David Residence Hall มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ
ราคาห้องพัก ห้องละ 1,300 บาท ต่อคืน (สำหรับ 1-2 ท่าน ไม่รวมอาหารเช้า)
(สำหรับท่านที่ต้องการรับประทานอาหารเช้า ค่าอาหารท่านละ 200 บาท)
เบอร์โทรศัพท์ 02-7232222 ต่อ 5299